Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ο «ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ» ΠΟΥ ΤΟΥΣ… ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (βίντεο)


Τον είχαν πει τρελό. Τον είχαν χαρακτηρίσει ψυχοπαθή, μέχρι και ψυχίατρους είχαν στείλει στην Φλώρινα για να τον εξετάσουν.

Ήταν ο μητροπολίτης Φλωρίνης, Αυγουστίνος.

Ήταν ο μόνος που μιλούσε λόγο αλήθειας και αποτελεί κυριολεκτικά φάρο στο σημερινό θλιβερό κατάντημα της διοικούσας εκκλησίας

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

ΠΗΓΗ

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο υπέρμαχος της Ορθοδοξίας και πολέμιος του Οικουμενισμού.Στις 19 Ιανουαρίου η Αγία Μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του αγίου Μάρκου, Επισκόπου Εφέσου, του Ευγενικού.

Εφέτος κλείνουν 560 έτη από την κοίμηση του εν αγίοις πατρός ημών και ομολογητού Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού. Ο άγιος Μάρκος (κατά κόσμο Εμμανουήλ), εγεννήθη από ευσεβείς γονείς το 1392 εις την βασιλίδα των πόλεων, Κωνσταντινούπολιν. Ο πατέρας του ωνομάζετο Γεώργιος και ήτο αρχιδικαστής, σακελλίων και διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, η μητέρα του ωνομάζετο Μαρία και ήτο θυγατέρα του ευσεβούς ιατρού Λουκά.

Αμφότεροι οι γονείς προσπάθησαν και επέτυχαν να αναθρέψουν τον μικρό Εμμανουήλ εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά ο θάνατος του πατρός του άφησε αυτόν και τον μικρότερό του αδελφό Ιωάννη ορφανούς εις νεαρά ηλικία.

Τα πρώτα γράμματα ο άγιός μας τα εδιδάχθη από τον πατέρα του Γεώργιο, ο οποίος είχε μία ονομαστή ιδιωτική σχολή. Μετά τον θάνατον του πατρός του η μητέρα του τον έστειλε να μαθητεύεση εις τους πλέον φημισμένους διδασκάλους της εποχής του, τον Ιωάννη Χορτασμένο (κατόπιν Ιγνάτιο Μητροπολίτη Σηλυμβρίας) και τον μαθηματικόν και φιλόσοφον Γεώργιον Γεμιστόν Πλήθωνα. Μεταξύ των συμμαθητών του ήτο και ο μετ έπειτα άσπονδος εχθρός του Βησσαρίων ο καρδινάλιος.

Διδάσκαλος και Μοναχός

Όταν ο νεαρός Εμμανουήλ τελείωσε τας σπουδάς του, ανέλαβε την διεύθυνση της πατρικής σχολής και εις σύντομο χρονικό διάστημα ανεγνωρίσθει ως ένας από τους πλέον λαμπρούς διδασκάλους της ψυχορραγούσης πόλεως. Μεταξύ των μαθητών του, που διέπρεψαν αργότερον, ήσαν ο Γεώργιος Γεννάδιος Σχολάριος,-ο πρώτος μετά την πτώσιν της Πόλεως Πατριάρχης-, ο Θεόδωρος Αγαλλιανός, ο Θεοφάνης Μητροπολίτης Μηδείας και ο αδελφός του Ιωάννης ο Ευγενικός.

Αλλά ο θείος έρως δεν άφησε τον Εμμανουήλ να παρασυρθεί από την γεμάτη υποσχέσεις λαμπρά καριέρα του διδασκάλου, ούτε οι λίαν φιλικές σχέσεις του με τον αυτοκράτορα τον εμπόδισαν να απαρνηθεί τον κόσμο και να καταφύγει εις την νήσον των Πριγκιποννήσων Αντιγόνη, πλησίον του φημισμένου ασκητού Συμεώνος. Εκεί έμεινε αγωνιζόμενος πνευματικώς επί δύο έτη και μετά, κατόπιν των τουρκικών επιδρομών εις τας νήσους, ήλθε με τον γέροντά του εις την περίφημο τότε Μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, εις την Κωνσταντινούπολιν.

Ο μοναχός Μάρκος συνέχισε και εις την νέαν μετάνοιά του την σκληράν ασκητικήν ζωήν. Εις την μονήν των Μαγγάνων, ο άγιος Μάρκος συνέθεσε σχεδόν τα περισσότερα από τα 100 έργα του που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερον. Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι τα έργα που έγραψε εναντίων των λατινοφίλων αντιπάλων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον οποίον εσέβετο πολύ και τον είχε ως πρότυπο του. Εις την Μονήν αυτήν ο Μάρκος έλαβε και το χρίσμα της ιεροσύνης, κατόπιν πιέσεως, διότι ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο δια τέτοιον υψηλόν λειτούργημα. Σύντομα δε απέκτησε και φήμη καλού πνευματικού, δι,αυτό πολλοί κληρικοί και λαϊκοί έγραφον εις τον άγιον ζητώντες την γνώμη του επί διαφόρων ζητημάτων.

Εις τη Σύνοδον της Φερράρας 


Το 1436 και ενώ ακόμη ήτο ιερομόναχος ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τον διορίζει ως αντιπρόσωπο του εις την συγκληθείσαν σύνοδον δια ένωσιν των εκκλησιών. Το ίδιον έτος ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης ο Παλαιολόγος τον αναγκάζει να δεχθεί τον Μητροπολιτικόν θρόνον της Εφέσου που είχε χηρεύσει εκείνον τον καιρόν.

Ο αυτοκράτωρ δείχνει την μεγάλη εκτίμηση που έτρεφε εις τον άγιον Μάρκον διορίζοντάς τον γενικόν έξαρχον της συνόδου. Ούτως ο άγιος ηναγκάσθη να ακολουθήσει τον Πατριάρχη και την λοιπήν αντιπροσωπία εις την Ιταλία.

Ο άγιος Μάρκος πήγε στην σύνοδον με τας καλυτέρας προθέσεις και έδειξε την διαλλακτικότητά του με τον λόγο που συνέθεσε δια τον πάπαν, προτού ακόμη αρχίσουν αι εργασίαι της συνόδου εις την Φερράραν. Μερικοί μάλιστα Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι παρεξήγησαν τον Μάρκον δια την διαλλακτικότητα του ύφους του εις τον διάλογο με τον καρδινάλιο Κεσσαρίνι, και απήτησαν όπως εις το εξής ομιλεί ο Βησσαρίων, Μητροπολίτης Νικαίας.

Το πρώτο θέμα των συζητήσεων ήτο το καθαρτήριο πυρ. Του Βησσαρίωνος αδυνατούντος – λόγω ανεπαρκούς θεολογικής καταρτίσεως – να ομιλήσει, ομίλησε δια τους Ορθοδόξους ο άγιος Μάρκος, εκφωνήσας επί του θέματος τέσσαρες αντιρρητικούς λόγους.

Αι κρυστάλλιναι ορθόδοξοι απόψεις, ως επαρουσιάσθησαν από τον άγιο μας, ενθουσίασαν τον αυτοκράτορα, ο οποίος προσέβλεπε εις τον Μάρκον ως τον μόνον Ορθόδοξο θεολόγο που ηδύνατο να απαντά ευχερώς εις τους λόγους των παπικών. Αλλά ο περί τα θεία άσχετος βυζαντινός αυτοκράτωρ ήλπιζε ότι αι ορθόδοξοι απόψεις θα επεκράτουν, μη γνωρίζων ότι οι παπικοί θα επέμεναν αμετακίνητοι εις τας πλάνας των. Δι΄αύτόν τον λόγο, όταν είδε ότι η παράλογος επιμονή των λατίνων θα ναυαγούσε τον πολιτικό του σκοπό – ήτοι την ένωση των δύο εκκλησιών και την εξ αυτής αναμενόμενη παπική βοήθεια δι αντιμετώπισιν των Τούρκων – άρχισε να πιέζει τους Ορθοδόξους να ακολουθήσουν μία ηπιότερη η καλύτερα ενδοτική γραμμή. ...


Η Ψευδοένωσις

Οι λατίνοι άρχισαν να εφαρμόζουν την γνωστή τακτική των ψιθύρων, ψευδών και εκβιασμών, και ούτω κατ εκείνη την εποχή διένειμαν εις την Φερράραν εκατοντάδας φυλλαδίων, τα οποία περιείχαν 54 αιρετικές δοξασίας των Ορθοδόξων!!! Βλέποντας την κατάσταση να χειροτερεύει εις βάρος των Ορθοδόξων, δύο εκ των εγκρίτων μελών της Βυζαντινής αντιπροσωπείας, ο Μητροπολίτης Ηρακλείας Αντώνιος, πρώτος τη τάξει Μητροπολίτης του Οικουμενικού θρόνου και ο αδελφός του Μάρκου Ιωάννης, προσπάθησαν να αποδράσουν από την Φερράραν, αλλά ημποδίσθησαν από τον αυτοκράτορα. Και επειδή ο Ιωάννης συνοδευόταν μέχρι τον λιμένα από τον αδελφό του, ο αυτοκράτωρ και ο Πατριάρχης φοβούμενοι τυχόν άλλας απόπειρας αποδράσεως – εν συνεννοήσει μετά των παπικών – μετακίνησαν τις εργασίες της συνόδου από την Φερράραν, που ήτο πλησίον της θαλάσσης, εις την Φλωρεντία.

Όταν δε επανήρχισαν αι εργασίαι της συνόδου ο Εφέσου ήτο ο κύριος ομιλητής των Ορθοδόξων. Αι σαφείς όμως απαντήσεις του και αι ανατροπαί των λατινικών κακοδοξιών προκάλεσαν το μένος των λατινοφρόνων Ορθοδόξων, οι οποίοι με την σιωπηρά συγκατάθεση και ανοχή του αυτοκράτορος προσπάθησαν να διαβάλουν τον άγιο Μάρκο, κυκλοφορούντες μάλιστα και την είδηση ότι ο Εφέσου είχε τρελαθεί. Εις μίαν δε συνεδρίαση της Ορθοδόξου αντιπροσωπείας, όταν ο Μητροπολίτης Εφέσου απεκάλεσε τους παπικούς «αιρετικούς» οι Μητροπολίτες Λακεδαίμονος και Μυτιλήνης ύβρισαν τον άγιο και προσπάθησαν να τον κτυπήσουν....

Ο Εφέσου Μάρκος δεν υπογράφει.

Διαπιστώνων ο άγιος ότι όλες οι προσπάθειές του να πείσει τους Ορθόδοξους να μην προχωρήσουν εις την ένωση – γενόμενοι θύματα των παπικών – ήσαν μάταιοι, απεσύρθη από του να συμμετέχει ενεργώς εις τας εργασίας της συνόδου.

Τελικώς την 5 Ιουλίου 1439 υπεγράφη η ένωση και ως αναφέρει ο Συρόπουλος οι περισσότεροι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι υπέγραψαν χωρίς την θέληση των και φοβούμενοι τον αυτοκράτορα. Όταν δε ο πάπας ηρώτησεν εάν υπέγραψε ο Μάρκος και έλαβε απάντηση αρνητική είπε προφορικώς «λοιπόν, εποιήσαμεν ουδέν».Ο υπερόπτης και δεσποτικός πάπας ζήτησε ανερυθριάστως από τον άβουλο βυζαντινό αυτοκράτορα, όπως στείλει τον Μάρκον εις αυτόν δια να τον δικάσει ενώπιον συνοδικού δικαστηρίου, αλλ’ ευτυχώς ο αυτοκράτωρ ηρνήθη.

Αργότερα όμως παρεκάλεσε τον Μάρκον, αφού είχε πάρει προφορικές διαβεβαιώσεις δια την ασφάλειάν του από τον πάπα, να εμφανισθεί ενώπιον του ποντίφικα και να εξηγήσει την στάση του. Ο Μάρκος υπακούοντας εις το αυτοκρατορικό πρόσταγμα επήγε εις τον πάπαν. Μάταια όμως προσπάθησε ο αρχιαιρεσιάρχης της δύσεως να τον πείσει να δεχθεί την εκτρωματική ένωση. Όταν δε είδε ότι ο Μάρκος έμεινε αμετακίνητος εις τας απόψεις του, κατέφυγε εις εκβιασμούς και απείλησε ότι θα καταδίκαζε τον άγιό μας ως αιρετικό. Αλλ΄ ο άγιος Μάρκος μη πτοηθείς απήντησε μετά παρρησίας λέγων. «Αι σύνοδοι κατεδίκαζον τους μη πειθωμένους τη Εκκλησία, αλλ’ εις δόξαν τινά εναντίον αυτής ενισταμένους και ταύτη κηρύττοντας και υπέρ αυτής αγωνιζόμενους, διό και αιρετικούς εκάλουν αυτούς…Εγώ δε ου κηρύττω ιδίαν μου δόξαν ουδέ τι εκαινοτόμησα, ουδέ υπέρ αλλοτρίου τινός δόγματος και νόμου ενίσταμαι, αλλ’ εις την ακραιφνή δόξαν, τηρώ εμαυτόν»....

Ο ΛΑΟΣ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΝ

Μετά την προδοτική ένωση της Φερράρας – Φλωρεντίας οι Βυζαντινοί εγκατέλειψαν την Ιταλίαν δια την επιστροφήν των εις την πολιορκουμένην Πόλιν. Ο αυτοκράτωρ παρέλαβε τον άγιον Μάρκον εις το αυτοκρατορικόν πλοίον. Ύστερα από ταξίδι τριών και ήμισυ μηνών έφθασαν τελικώς εις την Κωνσταντινούπολιν. Εκεί οι κάτοικοι εδέχθησαν με αισθήματα εχθρικά και απεδοκίμασαν τους υπογράψαντας την ένωση, αλλ’ επεδοκίμασαν και ετίμησαν τον άγιόν μας και ως αναφέρει ο υβριστής του γραικολατίνος επίσκοπος Μεθώνης Ιωσήφ «ο Εφέσου είδε το πλήθος δοξάζων αυτόν ως μη υπογράψαντα και προσεκύνουν αυτώ οι όχλοι παθάπερ Μωϋσεί και Ααρών και ευφήμουν αυτόν και άγιον απεκάλουν»( PG 159, 992). Ο απλός λαός του Θεού προσέβλεπε εις τον άγιον Μάρκον ως τον μόνον ιεράρχη που είχε το θάρρος και την ικανότητα να υπερασπίσει την Ορθόδοξον πίστη του. Εγνώριζεν ήδη ότι αρκετοί που υπέγραψαν την ένωση είχαν δωροδοκηθεί από τον πάπα, ενώ τα χέρια του Μάρκου ήταν καθαρά. Όταν ο αυτοκράτωρ απεφάσισε να πληρώσει τον πατριαρχικό θρόνο, έστειλε αντιπροσώπους του εις τον άγιον Μάρκον παρακαλών αυτόν να δεχθεί το υψηλόν αξίωμα του Πατριάρχου, αλλ’ ο άγιός μας ηρνήθη....

Η ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ

Την 4ην Μαΐου 1440 ο άγιος Μάρκος ηναγκάσθη να δραπετεύσει από την Βασιλεύουσαν, διότι εκινδύνευε η ζωή του, και να πάει εις την μητροπολιτική του περιφέρεια, την Έφεσον που ήτο κάτω από τους Τούρκους. Εκεί αφού εποίμανεν έπ’ ολίγον το λογικόν του ποίμνιον ηναγκάσθη πάλιν, τώρα υπό των Τούρκων και των ενωτικών, να εγκαταλείψει την Έφεσον και εμπήκεν εις πλοίον που επήγαινεν εις το Άγιον Όρος, όπου απεφάσισε να διέλθει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Όταν όμως το πλοίον έκαμε σταθμό εις την Λήμνο ο άγιος ανεγνωρίσθει και αμέσως συνελήφθη, κατόπιν αυτοκρατορικής εντολής και εφυλακίσθη εκεί επί διετία. Κατά την διάρκεια της φυλακίσεώς του υπέφερε πολύ, αλλά ως έγραψε εις τον ιερομόναχο Θεοφάνη τον εν Ευβοία «ο λόγος του Θεού και η της αληθείας δύναμης ου δέδεται, τρέχει δε μάλλον και ευοδούται, και οι πλείονες των αδελφών τη εμή εξορία θαρρούντες βάλλουσι τοις ελέγχοις τους αλιτηρίους και παραβάτας της ορθής πίστεως…». Από την Λήμνο ο άγιος εξαπέλυσε την περίφημο εγκύκλιο επιστολή του προς τους απανταχού της γης και των νήσων ευρισκομένους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Με αυτήν ελέγχει αυστηρώς τους Ορθοδόξους εκείνους που απεδέχθησαν την ένωσιν και με αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύει ότι οι λατίνοι είναι καινοτόμοι και δι’ αυτό λέγει : «ως αιρετικούς αυτούς απεστράφημεν, και δια τούτο αυτών εχωρίσθημεν». Καλεί δε ο άγιος τους πιστούς να αποφεύγουν τους ενωτικούς, διότι αυτοί είναι «ψευδαπόστολοι και εργάται δόλιοι»....

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ ΜΑΓΓΑΝΩΝ

Μετά την αποφυλάκισίν του άγιος Μάρκος πιεζόμενος υπό της ασθενείας του δεν ηδυνήθη να αποσυρθεί εις το Άγιον Όρος, αλλ’ επέστρεψεν εις την εν Κωνσταντινουπόλει μονήν του, όπου εγένετο δεκτός μετά τιμών ως άγιος και ομολογητής υπό του πιστού λαού. Από το μοναστήριον του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων ο νέος ομολογητής διηύθυνε τον αγώνα κατά των ενωτικών, γράφων επιστολάς εις μοναχούς και κληρικούς ενθαρρύνων αυτούς να κρατούν την ορθή πίστη και να μη συνεργάζονται μετά των ενωτικών. Οι διωγμοί, αι εξουδενώσεις και αι πιέσεις επεδείνωσαν την κατάσταση της υγείας του οσίου πατρός, και ούτω την 23ην Ιουνίου τω 1444, αφού είχε καλέσει πλησίον του τα πνευματικά του τέκνα και ανέθεσε εις τον Γεώργιον Σχολάριον την αρχηγίαν του ανθενωτικού αγώνος, απεδήμησεν εις Κύριον. Ήτο δε τότε 52 ετών....

ΤΙΜΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ

Ο πιστός λαός του Κυρίου απορφανισθείς, εθρήνησε πολύ δια την απώλειαν του πνευματικού του πατέρα. Ο δε Γεώργιος Σχολάριος, εξεφώνησεν επικήδειον λόγον εις τον οποίον ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο όσιος «εν ιερεύσει διέπρεψεν, εν αρχιερεύσιν διέλαμψεν, ήθλησεν υπέρ της Εκκλησίας πάνυ καλώς αδάμαντος στερεώτερος ώφθη προς την μετάθεσιν…νυν γυμνή τη ψυχή της μακαριότητος εμφορείται ήν επέγνω καλώς και λαβείν εντεύθεν εσπούδασε την εν Χριστώ κεκρυμμένην ζήσας ζωήν και σύνεστι τοις ιεροίς διδασκάλοις της πίστεως, πάντων είνεκα δίκαιος ών εκείνοις συντάττεσθαι». Πνευματικός καρπός του αγίου είναι οι δύο άγιοι μαθηταί του Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιος και Διονύσιος.

Αμέσως μετά την οσίαν κοίμησίν του ο Μάρκος ετιμήθη ως άγιος και ομολογητής. Αυτό μαρτυρεί με πόνο και ο σύγχρονος και άσπονδος εχθρός του Ιωσήφ, ουνίτης επίσκοπος Μεθώνης, λέγων, «ώσπερ πολλούς μεν και άλλους, και τον καλούμενον Παλαμάν, και τον Εφέσου Μάρκον, ανθρώπους ούτ’ άλλως φρενήρεις, αλλά και δοξοσοφίας εμπεπλησμένους, μηδεμίαν αρετήν ή αγιωσύνην εν εαυτοίς έχοντας, μόνον δια το λέγειν και συγγράφειν κατά Λατίνων, δοξάζετε και υμνείτε, και εικόνας εγκοσμείτε αυτοίς και πανηγυρίζοντες, στέργετε αυτούς ως αγίους και προσκυνείτε» ( PG 159, 1357)

Την πρώτη ακολουθία προς τιμήν του αγίου συνέθεσε ο αδελφός αυτού Ιωάννης ο φιλόσοφος. Κατ’ αρχάς η μνήμη του εορτάζετο την 23ην Ιουνίου, αλλά βραδύτερον ωρίσθη η 19η Ιανουαρίου – ημέρα προφανώς της ανακομιδής του λειψάνου του αγίου και ταφής αυτού εις την μονήν του Λαζάρου εις τον Γαλατά. Οι αγώνες του Μάρκου όσον και του μαθητού αυτού Γενναδίου ανεγνωρίσθησαν και εδικαιώθησαν από την μεγάλη σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως που τελείωσε το 1484 και κατέγραψε τα ονόματα αυτώ, ως πατέρων αγίων, εις το Συνοδικό της Ορθοδοξίας....

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

« ΦΟΒΟΎ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ!Η «αγάπη» του γερασμένου Λιονταριού

Πόσον επίκαιρος είναι ο Αισώπειος μύθος του λέοντος!

Ο λέων, το δυνατώτερο των ζώων, ο τρομοκράτης της ερήμου και της ζούγκλας, όταν εγήρασεν και δεν μπορούσε να ζήση, διότι δεν ηδύνατο να συλλάβη τα άλλα ζώα και να τα φάγη, τότε μετεχειρίσθη τον εξής ύπουλο τρόπο:

Έστειλε μήνυμα προς όλα τα ζώα και τα καλούσε στην σπηλιά του για να συνάψουν ειρήνη, ώστε του λοιπού να ζήσουν εν ομονεία και αγάπη!

Τα διάφορα ζώα πιστέψανε στα λεγόμενά του και πήγανε ένα –ένα στη φωλιά του. Εκεί όμως ο λέων τα συνελάμβανε και τα έτρωγε.

Αποφάσισε να πάει και η έξυπνη αλεπού, αλλ’ αυτή στεκότανε μακριά και δεν επλησίαζε αφού είδε γύρω στη φωλιά του τα κόκκαλα των προηγηθέντων ζώων.

- Έλα, της λέει ο λέων. Πλησίασε να κουβεντιάσωμε. Μη φοβάσαι. Πάνε πια τα μίση. Πάνε τα παλιά. Τώρα θα ζήσουμε αγαπημένα.

- Όχι, του απαντά η αλεπού. Δεν έρχομαι, διότι θα με φας.

- Ποιος σου το είπε, πως θα σε φάω. Ίσα-ίσα. Εγώ σε αγαπάω. Θα ζήσουμε του λοιπού αδελφωμένα κι αγαπημένα. Έχεις τον λόγο της τιμής μου.

- Ναι! Του απαντά, θα έχω τον λόγο της τιμής σου, αλλά βλέπω εδώ κάτι «λίγα» κόκκαλα!!


Το ίδιον κάνει κι ο πάπας. Είδεν ότι με τις σφαγές, με τις δηώσεις (λεηλασίες) και διώξεις ,με τα βασανιστήρια και τα μαρτύρια που χρησιμοποίησε μέχρι σήμερον, δεν κατώρθωσε τίποτε. Δεν μπορεί να πιάσει τους Ορθοδόξους. Γι’αυτό άλλαξε τακτική.

Μας μιλάει τώρα για αγάπη. Για ένωση. Να ξεχάσωμε τα παλιά και να ζήσωμε αδελφωμένοι. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να έχωμε την εξυπνάδα της αλεπούς.

Να μη πιστέψωμε στο σύνθημα της αγάπης, που μας πετάει για να μας πιάση και να μας απορροφήση. Αλλά να του πούμε κι εμείς:

Βλέπουμε, ότι έχεις και διατηρείς την Ο Υ Ν Ι Α .

Εφόσον διατηρείς την Ο Υ Ν Ι Α ,πάψε να μιλάς για αγάπη.

Θα πρέπει να επαναλάβωμε τα λόγια που είπε ο Λαοκόων στους Τρώας, όταν ήθελαν να βάλουν τον Δούρειον Ίππον μέσα στην πόλι τους:

«Φοβού τους Δαναούς, και δώρα φέροντας».

Οι Τρώες δεν τον ήκουσαν και την έπαθαν. Προσοχή όμως
 
να μη την πάθουμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι.

Γι’αυτό βροντοφωνούμεν προς πάσαν κατεύθυνσιν:

ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ 

ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ.»

+
του Αρχιμ. ΧΑΡΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ 

Σας μεταφέρει ταπεινά με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

ο Γεώργιος Φλώρος

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΠΕΣ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ,ΙΟΥΔΑΙΕ, ΓΕΝΝΗΣΕ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ Ή ΟΧΙ;


Το πουλάκι πέταξε, και αυτοί οι ανόητοι κάθονται και φυλάνε ακόμα τη φωλιά.

Τι αστοιχείωτοι δάσκαλοι είστε, αλήθεια;

Εσείς κατά λάθος δείξατε πως το νεογέννητο της Βηθλεέμ είναι Θεός.

Εσείς Τον κηρύξατε χωρίς να το θέλετε.

Εσείς Τον φανερώσατε, πασχίζοντας να Τον κρύψετε.

Εσείς Τον ευεργετήσατε, επιθυμώντας να Τον βλάψετε.

Μα τι ωφέλιμοι εχθροί που είστ’ εσείς! Τι φιλάνθρωποι κατήγοροι!

«Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος».

Πες μου, Ιουδαίε, πες μου λοιπόν, ποιόν γέννησε;

Δείξε, σε παρακαλώ, θάρρος,έστω και σαν εκείνο που έδειξες μπροστά στον Ηρώδη. Αλλά δεν έχεις θάρρος. Και ξέρω γιατί. Γιατί είσαι επίβουλος. 

Στον Ηρώδη μίλησες για να Tον εξολοθρεύσει, και σε μένα δεν μιλάς για να μην τον προσκυνήσω.

Ποιόν λοιπόν γέννησε; Ποιόν;

Το Δημιουργό της Κτίσεως. 

Κι αν εσύ σωπαίνεις, η φύση το βροντοφωνάζει. Τον γέννησε λοιπόν με τον τρόπο που ο Ίδιος θέλησε να γεννηθεί. Στη φύση δεν υπήρχε η δυνατότητα μιας τέτοιας γεννήσεως. Eκείνος όμως, ως Κύριος της φύσεως, επινόησε τρόπο γεννήσεως παράδοξο. Κι έδειξε έτσι ότι, και άνθρωπος που έγινε, δεν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, μα όπως μόνο σε Θεό ταιριάζει.

Σε αυτόν λοιπόν που θ’ αμφισβητήσει την άσπορη γέννηση του Λόγου του Θεού, θα επικαλεστώ ως μάρτυρα την αμόλυντη σφραγίδα της Παρθενίας. Πες μου λοιπόν Ιουδαίε, γέννησε η Παρθένος ή όχι;

Και αν μεν γέννησε, γιατί δεν ομολογείς την υπερφυσική γέννηση;

Αν πάλι δεν γέννησε, γιατί εξαπάτησες τον Ηρώδη;

Όταν εκείνος ζητούσε να μάθει που θα γεννηθεί ο Χριστός, εσύ δεν είπες «στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας» (Ματθ.2:4);

Μήπως εγώ γνώριζα την πόλη ή τον τόπο; Μήπως εγώ γνώριζα την αξία του βρέφους που ήρθε στον κόσμο;

Ο Ησαΐας και οι Προφήτες σας δεν μίλησαν γι’αυτό; Κι εσείς οι αγνώμονες εχθροί, δεν εξηγήσατε την Αλήθεια; Εσείς, οι γραμματείς κι οι φαρισαίοι, οι ακριβείς φύλακες του νόμου, δεν μας διδάξατε για το Χριστό; Εσείς δεν ερμηνεύσατε τις Γραφές; Μήπως εμείς γνωρίζαμε τη γλώσσα σας; Και όταν γέννησε η Παρθένος, εσείς δεν παρουσιάσατε στον Ηρώδη τη μαρτυρία του Προφήτη Μιχαία, «αλλ’ από σένα Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής του Εφραθά, αν και είσαι μια από τις μικροτέρες πόλεις του Ιούδα, θα αναδειχθεί αρχηγός του Ισραήλ»(Μιχ.5:1);

Πολύ καλά είπε ο Προφήτης «από σένα». Από σας προήλθε και παρουσιάστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρουσιάστηκε ως άνθρωπος, για να καθοδηγήσει τους ανθρώπους. Παρουσιάσθηκε ως Θεός, για να σώσει την Οικουμένη.

Μα τι ωφέλιμοι εχθροί που είστ’ εσείς!

Τι φιλάνθρωποι κατήγοροι!

Εσείς κατά λάθος δείξατε πως το νεογέννητο της Βηθλεέμ είναι Θεός.

Εσείς τον κηρύξατε χωρίς να το θέλετε.»

(διαβάσατε) Αποσπάσματα 

θαυμάσιου λόγου, Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που αποκαλύπτει και αφήνει άφωνους τους αναίσχυντους εχθρούς του Χριστού.

Διαβάστε όλον τον λόγο: 

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ:

http://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2016/12/%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD-15.pdf …………………………………………………………… 

Πες μας Ιουδαίε, που η υποκρισία σου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ήρθε ο Μεσσίας στη γη ή τον περιμένεις ακόμη; Λες ότι δεν έχει έρθει και ότι θα έρθει όταν εσύ το αποφασίσεις. Πόσο υποκριτής είσαι!!

Αν δεν ήρθε όπως ισχυρίζεσαι, γιατί ψιθυρίζεις στο αυτί του ετοιμοθάνατου ραβίνου πως ο Μεσσίας έχει έρθει;

Αυτοκαταστρέφεσαι γιατί συ ο ίδιος ζήτησες το Αίμα Αυτού που σταύρωσες και που δεν πίστεψες ,να πέσει επάνω σου και στα παιδιά σου, πράγμα που γίνεται ακατάπαυστα εδώ και 1984 χρόνια.

Μα πόσο αμετανόητος είσαι!

Δεν αρκέστηκες να πέσει το Αίμα Του, μόνο στο δικό σου κεφάλι αλλά θεώρησες υπεύθυνα και τα παιδιά σου,στους αιώνας «Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών.» (Ψαλμ. ΡΚΘ’ 4)

Ποιον λοιπόν σταύρωσες τότε; Λες ότι πατέρα έχεις τον Αβραάμ, αυτό σου δίδαξε ο Αβραάμ; Πες μας λοιπόν ποιον σταύρωσες ,παραβαίνοντας τον Νόμο;


Κοροϊδεύεις και τον εαυτό σου; Όχι, ούτε αυτό είναι!!

Είσαι όργανο του διαβόλου και τέκνο αυτού. Έχεις ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΩΣΗ του τι κάνεις. Θέλεις να καθυποτάξεις τον κόσμο όλο και όταν εσύ το αποφασίσεις θα φέρεις τον δικό σου ΑΝΤΙ-χριστο,ΨΕΥΔΟ-μεσσία, έτσι ορέγεσαι!

Τούτο, διότι άνοιξες την πόρτα της ψυχής σου στον μαμωνά και μετά άνοιξαν όλες οι πόρτες και μπήκαν όλοι μέσα, έτσι λένε οι ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ, άντε τώρα να τους βγάλεις!

Για να το πράξεις όμως αυτό (την διακυβέρνηση του κόσμου), πρέπει πρώτα να καθυποτάξεις τους Ορθοδόξους Χριστιανούς όπερ ΑΔΥΝΑΤΟΝ, γιατί λέει : «και περικύκλωσαν το στράτευμα των Αγίων και την αγαπημένην πόλιν, την στρατευομένην Εκκλησίαν δηλαδή. Και κατέβη φωτιά από τον ουρανόν και τους κατέφαγε.»( Αποκ.Κ’9)

Επίσης, πρέπει να προετοιμάσεις την τεχνολογία, ώστε να εξαπατήσεις τον κόσμο εκ του κόσμου, διότι πάλι είναι γραμμένο:

«Αυτοί οι ΨΕΥΔΟ-προφήται προέρχονται και εμπνέονται από τον μακράν του Θεού κόσμον. Δι’αυτό διδάσκουν σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου και ο κόσμος τους ακούει και τους δέχεται.»(Α’Ιωάν.5)

Το 2ο το έχεις πετύχει, το 1ο δεν σου «βγαίνει», στο χρόνο που θέλεις, ούτε θα σου βγει ποτέ, διότι πολλοί θα επιδοθούν και θα πετύχουν «στον αγώνα κατά του θηρίου χωρίς να δειλιάσουν.» Έτσι θα γελοιοποιηθείς παγκοσμίως, γιατί για εσένα έχει λεχθεί:

«Θέλουν να παρουσιάζονται ως δάσκαλοι του Νόμου, και δεν καταλαβαίνουν ούτε εκείνα που λέγουν..»(Α’Τιμόθ.α’7)

«Συ λοιπόν, που διδάσκεις τον άλλον, δεν διδάσκεις καλύτερα τον εαυτό σου;..»(Ρωμ.Β’21)

«Αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερον. Διότι η ηθική τους αμυαλωσύνη θα γίνη εις όλους ολοφάνερος..»(Β’Τιμόθ.9)

Πες μας και συ που θες να λες ότι είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός και πιστεύεις ότι γεννήθηκε ο Θεός – άνθρωπος, για να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό και που πιστεύεις ότι συμπλήρωσε την Π.Δ. δια της Καινής, δίνοντας μάλιστα εντολές.

Πόσες φορές ερεύνησες την Κ.Δ. που σου άφησε ο Πατέρας σου, αφού λες ότι Τον πιστεύεις και Τον αγαπάς και που σφραγίστηκε με Αίμα;

Εάν επρόκειτο για διαθήκη υλικής περιουσίας θα την ήξερες απ ’έξω!

Τώρα που πρόκειται για πνευματική διαθήκη, Σωτηρία ψυχής και Αιωνίου Ζωής ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΣΕΣ αυτά που σου έδωσε στην Διαθήκη ο Πατέρας σου;

Πώς τολμάς να λες πως Τον αγαπάς αφού δεν ξέρεις αυτά που σου έχει παραγγείλει ,ούτε πράττεις αυτά που Τον ευαρεστούν;

Όσοι ξέρουν τις Εντολές ας προβληματιστούν εάν πράττουν ανάλογα, διότι δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη αυτά που γνωρίζουμε!

Μήπως «αδελφέ Ορθόδοξε» διαβάσεις άλλο Ευαγγέλιο; Δεν γνωρίζεις ποιοι είναι αυτοί που με δόλο εφόνευσαν τον Ιησού που λες ότι είναι Πατέρας σου; Δεν έχεις διαβάσει ποτέ το ακόλουθο της Γραφής; :

«Ύστερα λοιπόν από τους λόγους αυτούς του Καϊάφα, απεφάσισαν από την ημέραν εκείνην ΟΛΟΙ ΤΩΝ να Τον θανατώσουν.» (Ιωάν.ΙΑ’53)

Γιατί λοιπόν ΥΠΟΚΡΙΤΗ και ΠΡΟΔΟΤΗ ομολογείς εγγράφως ότι δεν είναι υπεύθυνοι, ότι δεν Τον δολοφόνησαν οι Ιουδαίοι τον Θεό;


Αυτοί αποφασίζουν και υπογράφουν για εμάς χωρίς την έγκρισή μας.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὑπογράφει Κοινὴ Δήλωση μὲ τὸν Ἀρχιραββίνο τοῦ Ἰσραὴλ κ. YonaMetzger (Κύπρος 6 Δεκεμβρίου 2011). Στὴν Δήλωση ἀναφέρεται: «…ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ὁ Κυπριακὸς λαὸςδὲν συμμετεῖχε ποτὲ στὴ συστηματικὴ ἀπόρριψη τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, σὲ κατηγορίες γιὰ συλλογικὴ ἐνοχὴ γιὰ θεοκτο­νία καὶ προβαίνουμε στὴν ἀποκήρυξη παρόμοιων ἐνεργειῶν ποὺ εἶναι ἀσύμβατες μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Γραφῶν .Ἐξ ἄλλου, θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε περαιτέρω ὅτι ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ποτὲ δὲν προέβη σὲ ἐχθρικὲς ἐνέργειεςἐναντίον τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἐπεδείκνυε συνεχῶς τὴ στήριξή του πρὸς αὐτόν» (http//www.churchofcyprous.org.cy/

Να γιατί επιμένουμε ότι δεν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό,αφού και για σένα ο Μεσσίας ούτε έχει έρθει, ούτε και σταυρώθηκε από τους Ιουδαίους.

Αποδεικνύεις έτσι, με τις πράξεις σου, συμπροσευχόμενος κιόλας, ότι έχεις πολλά κοινά με αυτούς που σου είπε να αποστρέφεσαι και που Τον σταύρωσαν!

Πώς καταδέχεσαι να συναναστρέφεσαι αυτούς που Τον κέντησαν για να χύσουν χάμω το Αίμα Του και που είναι εχθροί Του, αφού ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ;

Πώς τολμάς να λες πως είσαι παιδί Του;

Με το στόμα λες ότι είσαι του Θεού ενώ με τα έργα βοηθάς αυτούς ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ!

Γιατί δεν ακούς τον Πατέρα σου που σου λέει:

«Φεύξονται», δηλαδή ότι τα παιδιά Του δεν θα αναγνωρίσουν, ούτε θα πειστούν στη φωνή (διδασκαλία) των αλλότριων, αλλά θα φύγουν μακριά από αυτούς;

Γιατί δεν ακούς και τον Απόστολο που σου λέει:

«Σημαδεύσατέ τους και φύγετε μακράν από αυτούς»;

Το «σημαδεύσατέ τους» σημαίνει τα ακόλουθα :

1ον)Εντοπίστε τους

2ον)Επισημάνετέ τους

3ον)Χαρακτηρίστε τους

4ον)Κατονομάστε τους

5ον)Αποκαλύψτε τους και

6ον) Γνωστοποιείστε τους….

για να προστατεύσετε και άλλους αδελφούς.

Ταυτόχρονα απομακρυνθείτε από αυτούς, διότι ο Απόστολος λέει:

«Ένας τέτοιος άνθρωπος (αιρετικός) έχει διαστραφεί». (Τίτον Γ’11)

Δεν μας λένε «φύγετε» απλά, αλλά να φύγουμε μακριά τους γιατί κινδυνεύουμε!!


Δεν μας λένε που να πάμε, διότι τώρα είναι η ώρα που πρέπει να απομακρυνθούμε τάχιστα, γιατί κινδυνεύουμε από τους αλλότριους, αυτούς που ανέβηκαν αλλαχόθεν στην μάντρα των προβάτων και αφανίζουν τα πρόβατα. Να φύγουμε μακριά τώρα που κινδυνεύουμε και για το που θα πάμε θα φροντίσει να μας το υποδείξει ο Καλός Ποιμήν, ο Πατέρας μας, εμπιστευόμενοι την πρόνοιά Του.

Μήπως δεν γίνεται έτσι;

Μήπως στερούμεθα κάτι;

Μήπως μας εκλείπει ο Καλός Ποιμήν; Όχι βέβαια!

Εάν το βράδυ γίνει η 2α παρουσία ή κάτι πιο πιθανό, να κλείσω τα μάτιά μου ο ανάξιος, τι δικαιολογία θα βρω την ώρα της κρίσεως;

Ότι τάχα δεν ήξερα που να πάω;

Ως εκ τούτου παρέμεινα και συμπροσευχόμουν και συλλειτουργούμην με άθεους που κηρύττουν αίρεση και είναι εχθροί του Πατρός μου;

Είναι δικαιολογία αυτό; ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ!

Όλα έχουν απαντηθεί στο Ευαγγέλιο. Άλλο αν για λόγους συμφέροντος δεν μας ικανοποιούν και ως εκ τούτου παίρνουμε θέση αντίθετη του Θείου Λόγου, επικαλούμενοι μάλιστα ανόητα επιχειρήματα για να δικαιολογηθούμε.

Παρασύρουμε έτσι κι άλλους αδύναμους στην Πίστη επιδιώκοντας το δικό μας θέλημα που μας έχει οδηγήσει στην οίηση και στην πλάνη κατά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο.

Έχουμε για οδοδείκτες ανθρώπους που «κόπιασαν για τη σπορά».

Εμείς καλούμαστε μόνο να διαφυλάξουμε τους καρπούς.

«Αύτη η Πίστις των Αποστόλων.

Αύτη η Πίστις των Πατέρων.

Αύτη η Πίστις των Ορθοδόξων.


Αύτη η Πίστις την Οικουμένην εστήριξεν».


Αύτη η Πίστις των Προφητών απέδειξεν.

Γι’αυτό και ό,τι παρέλαβαν, αυτό στο ακέραιο παρέδωσαν, τηρώντας τις Εντολές.

«Εκείνο όμως που έχετε και σας παρεδόθη ως το μόνον Αληθές Ευαγγέλιον κρατήσατέ το στερεά έως ότου έλθω κατά την δευτέραν παρουσίαν Μου».(Αποκ.Β’25)

«Γίνε άγρυπνος και προσεκτικός. Και στήριξε τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας…»(Αποκ.Γ’2)

«Έρχομαι γρήγορα, κράτα καλά την Πίστιν, που έχεις, δια να μη πάρη κανείς τον στέφανόν σου και την ανταμοιβήν των αγώνων σου.»(Αποκ.Γ’11)

«Ενθυμού λοιπόν τον ΖΗΛΟΝ, με τον οποίον έχεις παραλάβει και ήκουσες το Ευαγγέλιον και μετανόησε και φύλαττε αυτό, που ήκουσες και παρέλαβες. Εάν λοιπόν δεν εξυπνήσεις και δεν γίνης προσεκτικός, θα έλθω δια του θανάτου σου εις σε έξαφνα, όπως έρχεται και ο κλέπτης κατά την νύκτα. Και δεν θα γνωρίσεις ποίαν ώραν θα έλθω εις σε δια να ζητήσω λόγον των πράξεων σου.»( Αποκ.Γ’3)

«Γνωρίζω καλά τα έργα σου, ότι δηλαδή ούτε ψυχρός είσαι εις την Πίστιν και τον ΖΗΛΟΝ, ούτε ζεστός και θερμός. Είθε να ήσουν ή ψυχρός, διότι τότε θα υπήρχε μεγαλυτέρα ελπίς να μετανοήσης κάποτε και να γίνης ΖΗΛΩΤΗΣ ,ή να ήσουν θερμός και ζεστός.»(Απόκ.Γ’15)

«Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, θα σε ξεράσω από το στόμα Μου.»(Απόκ.Γ’16)

ΠΡΟΣΕΞΕ λοιπόν και μη λες ότι η ιδανική θέση είναι η «ενδιάμεση» ή αλλιώς ,εκλεπτυσμένα παρασύροντας και άλλους, ότι τάχα «ακολουθούμε τη μέση βασιλική οδό».

Πού τα διάβασες αυτά που λες; : «Όχι με τους οικουμενιστές αλλά όχι και με τους ζηλωτές.»

ΑΚΟΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ ΤΟ !!

«Σου λέγω αυτά εξ’ αγάπης. Εγώ οσουσδήποτε αγαπώ, τους ελέγχω, δεικνύων εις αυτούς τα σφάλματά των, και τους παιδαγωγώ.

ΔΕΙΚΝΥΕ ΛΟΙΠΟΝ ΖΗΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ.» (Απόκ.Γ’19)

Τον Θείο ΖΗΛΟΝ τον συναντάμε στις Γραφές ως υπέρτατο μέτρο Πίστεως, πολλές φορές. ΠΡΟΣΕΞΕ αδελφέ, γιατί οι προβατόσχημοι λύκοι, ως απατεώνες και κλέπτες θέλουν να εξαλειφθεί αυτή η λέξη, που υποδηλώνει ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία προς τον Πατέρα μας και τον Οίκον Αυτού.

Είπε πάλι ο Κύριος και οι Άγιοί μας:

«Και το ότι ο Χριστός έδειξε τοιούτον ΖΗΛΟΝ υπέρ του Οίκου του Θεού, δεν ήτο η μεγαλυτέρα απόδειξις αρετίς;

Αλλ’οι ευσεβείς αναγνωρίζοντο και από το εξής:

«Διότι τότε ενεθυμήθησαν οι μαθηταί Του, λέγει, ότι είναι γραμμένον,Ο ΖΗΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΣΟΥ ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΑΦΑΓΗ».(…) (ΕΠΕ. ομιλ. Χρυς .ΚΓ’2).

Το ύπουλο σχέδιο καθυπόταξης της Ορθοδοξίας από τον ΑΝΤΙ-χριστο, τα λογικά πρόβατα του Καλού Ποιμένος, το γνωρίζουν πολύ καλά. Η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ του Καλού Ποιμένος και των δικών Του προβάτων είναι άμεση και η γνωριμία οικεία, αφού τα γνωρίζει και «φωνάζει το καθένα με το όνομά του» και τα πρόβατα Τον ακολουθούν διότι γνωρίζουν την φωνήν Του, το ενδιαφέρον Του και το σφύριγμά Του, με το οποίον από καιρού εις καιρόν τα φωνάζει» νουθετώντας τα και πληροφορώντας τα.

Αυτήν την πληροφορία της έλευσις του ΑΝΤΙ-χρίστου, γόνου των εβραιο-μασώνων, συνεργία του ετέρου ΑΝΤΙ-χρίστου και οργάνου τους, πονηρού πάπα, θέλουν τα λογικά πρόβατά Του να μεταδώσουν σε όσους εν αγνοία τους, εξυπηρετούν την προσωπικήν έλευσίν του και τα καταστροφικά σχέδια των σκοτεινών αυτών δυνάμεων.

Με το ίδιο του το όπλο λοιπόν (του ΑΝΤΙ-χρίστου) κατακεραυνώνεται ο πονηρός, αφού έστω και έτσι δίνεται η ευκαιρία να γνωστοποιηθούν αυτά που με λεπτομέρεια έχουν γραφεί στην Διαθήκη για την Σωτηρία μας από τους Αποστόλους που άκουσαν και είδαν τον ίδιο τον Θεό να περπατά και ως άνθρωπος μαζί τους.

Υποσχέθηκε δε, σε όλους μας ότι θα είναι κοντά μας αν Τον αγαπάμε και αν τηρούμε τις εντολές Του!

Τότε «μαζί με τον Πατέρα» και αναπόσπαστο το Ομοούσιο Άγιο Πνεύμα, «θα κάνει Ναό την καρδιά μας κατοικώντας μόνιμα μέσα μας».

Συγκληρονόμους θα κάνει μόνο τα παιδιά Του που σηκώνουν αγόγγυστα και εκουσίως τον Σταυρό που τους έδωσε, αφού πρώτα τον ζύγισε καλά!

Τα δε άλλα ποίμνια που ως ανυπάκουα «δεν δέχθηκαν την Βασιλείαν Του επ’αυτών» ,αφού ευαρεστούνται ή παρασύρονται στην φωνή των αλλαχόθεν εισερχομένων αλλότριων κλεπτών, απατεώνων και ληστών και μη θέλοντας βεβαίως να παραβιάσει το αυτεξούσιό τους ,μόνα τους τραβούν τη δική τους οδό της ολοκληρωτικής, αμετακλήτου σφαγής και απώλειας. «Το αίμα Αυτού σε εμάς και στα παιδιά μας.»

Γι’ αυτό αδελφοί μου να πηγαίνουμε ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ,ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ,ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ και της Ν.Τ.Π., που προωθούν τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ και καλύπτονται πίσω από την ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ και ΨΕΥΤΟ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ του εντεταλμένου παμπόνηρου πάπα και των οργάνων του!

Όλους αυτούς που μάχονται την Εκκλησία του Χριστού και «ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠ’ΑΥΤΩΝ,ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΦΑΞΟΥΝ».

Ο δε Κύριός μας και Θεός μας ως στοργικός Πατέρας μας αποκαλύπτει όλους αυτούς για να μας προφυλάξει, λέγοντάς μας: «ΦΕΥΞΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ…»!

Θα πρέπει να είναι εντελώς τυφλός πνευματικά κάποιος ώστε να μην αντιλαμβάνεται τα τρέχοντα γεγονότα που διαδραματίζονται ως απόδειξη των όσων μας προείπε ο Ιησούς μας περί των εσχάτων χρόνων.

«ΚΑΙ ΠΥΛΑΙ ΑΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ…» (Ματθ.ΙΣΤ’18),διότι ο Κύριος εξουσιάζει τα πάντα και εις Αυτόν ανήκουν τα πάντα…

…και η ΔΟΞΑ και η ΤΙΜΗ εις τους αιώνας ..ΑΜΗΝ!

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ " ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ , ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666 - ΠΑΠΑΣ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ.... ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΛΟΙ, ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ......Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ , ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ , ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΙΑΣΜΑΤΑ , ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ , ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΛΑΙΑ.

ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΜΩΣ ΕΝΤΕΧΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΘΕΙ , ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΕΙ ΑΠΑΝΤΑΣ, ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ.Είναι επομένως χρήσιμο να ανατρέξουμε στη Σοφία της Εκκλησίας, για να βρούμε τα προειδοποιητικά στοιχεία για το πρόβλημα, αλλά και τη μελλοντική εξέλιξη, διότι ακόμη και αυτή μας έχει γίνει γνωστή από τον προφητικό λόγο!

Δυστυχώς το κατασκεύασμα του Οικουμενισμού προωθείται μέσα στο σχέδιο της πολτοποίησης όλων των θρησκειών, και της εγκαθίδρυσης της Πανθρησκείας, η οποία θα επινοήσει νέα λειτουργικά σύμβολα, όπως αστέρι αντί σταυρού, ψευτοευαγγέλια κλπ, και θα γίνει η επίσημη θρησκεία στα χρόνια του Αντιχρίστου.

Αυτά λένε οι προφητείες…Οι Απόστολοι: (Το τέλος δεν θα έρθει) …«εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας…» (Απ. Παύλος Θεσ. Β΄β.3) δηλ. θα προηγηθεί η αποστασία από τον ερχομό του Αντιχρίστου, και μάλιστα αυτό είναι το κυριότερο εκκλησιαστικό σημάδι. Ήδη στα 2000 χρόνια, η Εκκλησία αντιμετώπισε και παραμέρισε πάρα πολλές αιρετικές ομάδες που αποστάτησαν απ’ αυτή. Από τους σύγχρονους αποστάτες, και επομένως προδρόμους κατά το παρόν εδάφιο του Αντιχρίστου, είναι οι αποκομμένοι από τους Πατέρες της Εκκλησίας Ρωμαιοκαθολικοί, οι υποταγμένοι στο αιρετικό διευθυντήριο του Βατικανού, τους οποίους ξεπέρασαν οι διάφορες προτεσταντικές ομάδες σε αυθαιρεσία, προσθέτοντας αναρίθμητες αιρέσεις, καταργώντας την Παράδοση της Εκκλησίας, τη διδασκαλία των Θεοφόρων Πατέρων, και τη λειτουργική τάξη, και αντικαθιστώντας την με δικά τους επινοήματα. Στην εποχή μας όμως, επειδή το θέλουν τα αφεντικά και οι εργολάβοι - πολιτικοί της Νέας Τάξης, πρέπει όλους αυτούς τους ηγέτες “εκκλησιών” να τους αγκαλιάζουμε με «αγάπη». Κρίμα που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι το μυστικό οι παλιοί Πατέρες, να λύσουν άνετα τα προβλήματα της εποχής των! Ούτε με τους αυτοκράτορες θα τα έβαζαν, ούτε με τους αιρετικούς, διότι θα τους έδειχναν “αγάπη”!!!

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Απ. Παύλος Τίτ. Γ10). Οι Ορθόδοξοι όμως επιμένουμε να μετέχουμε συνεχώς σε συναθροίσεις αιρετικών… Και βέβαια υπάρχουν οι Αποστολικοί κανόνες που ορίζουν ότι επιβάλλεται να μην έχομε πνευματική επαφή μαζί τους, για όποιον τυχόν δεν κατάλαβε τα προηγούμενα αποσπάσματα των Γραφών…

Πχ ο 10ος κανών αναφέρει ότι όποιος συμπροσευχηθεί ακόμα και στο σπίτι του, με άτομο που δεν έχει (Μυστηριακή) κοινωνία (διότι δεν ανήκει στην ίδια με μας Ορθόδοξη Εκκλησία), να επιτιμάται με αφορισμό: «εί τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται ούτος αφοριζέσθω». Και ο Απόστολος της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, διευκρινίζει τι είναι (η κατά Θεόν) αγάπη: «Και αύτη εστίν η αγάπη, ίνα περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού». (Ιω. Β΄, Α-6)

Ο ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων». Στον τόμο των «Προφητειών» που θα το βρείτε επεξηγείται: Εδώ μιλάει και για ηθικά παραπτώματα (χειρότεροι), και για κακοδοξίες (ασεβέστεροι) πχ. Πανθρησκεία… Όταν προχωρήσει το κακό τότε: «Όταν θα πηγαίνει ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα θυμιάζουν με θυμίαμα»…! Για να δηλώσουν με τον τρόπο αυτό, ότι δεν συμμερίζονται τις μη Ορθόδοξες αντιλήψεις και δοξασίες του.

Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, από όραμα του, το 1901:


(Ο στάρετς Σεραφείμ του Σαρώφ, που τον ξεναγούσε στο μέλλον) «…Έδειξε, έπειτα, σε κάποια σύννεφα, και είδα ένα πλήθος από αναμμένα καντήλια που έκαιγαν με άσπρη φλόγα. Άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος το ένα μετά το άλλο κατά δεκάδες και κατά εκατοντάδες. Κατά την πτώση τους, σκοτείνιαζαν και γίνονταν στάχτες. Τότε ο γέροντας μου είπε, "Κοίτα!", και είδα σε ένα σύννεφο εφτά καιόμενα καντήλια. Ρώτησα ποιο είναι το νόημα των καιόμενων καντηλιών που πέφτουν στο έδαφος και μου απάντησε: "Αυτές είναι οι εκκλησίες του Θεού που έχουν πέσει σε αίρεση, αλλά αυτά τα εφτά καντήλια στα σύννεφα είναι οι εφτά Εκκλησίες, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που θα μείνουν μέχρι το τέλος του κόσμου!". (Μέχρι τον καιρό του Αντιχρίστου).

Είναι προφανές λοιπόν ότι το συνάθροισμα των πολλών ήδη πνευματικά σβηστών εκκλησιών δεν θα αποδώσει τίποτα χρήσιμο στους Ορθοδόξους. Αλλά αντίθετα θα τους παρασύρει σε πνευματική θολούρα μέχρι να δώσει ο Κύριος λύση. Στις ημέρες μας η πτώση των "εκκλησιών" έχει φτάσει σε δυσθεώρητα βάθη, εφ’ όσον ήδη δημιουργούνται γέφυρες μεταξύ καμπαλιστών, αποκρυφιστών, και εκμοντερνισμένων Χριστιανών, και φτάνουμε στο σημείο να παρατηρούμε διαδηλώσεις “Χριστιανών” υπέρ του αναμενόμενου μεσσία των ραβίνων του Ισραήλ, δηλ του Αντιχρίστου!! Και ότι θα ιδρυθεί τελικά η θρησκεία του Αντιχρίστου από αυτό το κακό συναπάντημα φαίνεται από το παρακάτω απόσπασμα από το ίδιο όραμα:

«…Προχωρήσαμε περισσότερο και πήγαμε σε μια μεγάλη εκκλησία. Ήθελα να κάνω το σημείο του σταυρού, αλλά ο γέροντας με συμβούλευσε: «Δεν είναι ανάγκη να κάνεις το σταυρό σου, επειδή αυτό το μέρος είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως». Η εκκλησία ήταν σκοτεινή και καταθλιπτική. Στην Αγία Τράπεζα ήταν ένα αστέρι και ένα Ευαγγέλιο με αστέρια. Κεριά καμωμένα από πίσσα καιγόντουσαν και έτριζαν σαν καυσόξυλα. Το δισκοπότηρο στεκόταν εκεί, καλυμμένο με μια απαίσια βρωμιά. Υπήρχε κι ένα πρόσφορο με αστέρια. Ένας ιερέας στεκόταν μπροστά από την Αγία Τράπεζα με ένα πρόσωπο κατάμαυρο σαν πίσσα, και μια γυναίκα βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα, καλυμμένη με κόκκινα και με ένα αστέρι στα χείλη της, και ούρλιαζε και γελούσε σε όλη την εκκλησία λέγοντας: "Είμαι ελεύθερη!" Σκέφτηκα: "Θεέ μου, πόσο τρομερό!".

Οι άνθρωποι, σαν τρελοί, άρχισαν να τρέχουν γύρω από την Αγία Τράπεζα, φωνάζοντας, σφυρίζοντας και χειροκροτώντας. Μετά, άρχισαν να τραγουδούν άσεμνα τραγούδια. Ξαφνικά, ένας κεραυνός άστραψε, ένα φοβερό αστροπελέκι αντήχησε, η γη σείσθηκε και η εκκλησία κατέρρευσε, στέλνοντας τη γυναίκα, τους ανθρώπους, τον παπά και τους υπόλοιπους στην άβυσσο. Σκέφτηκα: "Θεέ μου, πόσο τρομερό, σώσε μας!".

Ο γέροντας είδε αυτό που είχε γίνει, όπως κι εγώ. Τον ρώτησα: "Πάτερ, πείτε μου, ποια είναι η σημασία αυτής της φοβερής εκκλησίας"; Αποκρίθηκε: "Αυτοί είναι οι κοσμικοί άνθρωποι, οι αιρετικοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν την μία Αγία, Καθολική (όπως λέει και το Σύμβολο της Πίστεως), και Αποστολική Εκκλησία και αναγνώρισαν την πρόσφατη νεωτερίζουσα εκκλησία την οποία ο Θεός δεν έχει ευλογήσει. Σ' αυτή την εκκλησία δεν νηστεύουν, δεν παρακολουθούν ακολουθίες και δεν λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία"! Φοβήθηκα και είπα: "Ο Θεός μας ελεεί, μα καταριέται αυτούς με θάνατο"! Ο γέροντας με διέκοψε και είπε: "Μη θρηνείς, μόνο προσεύχου"
.

Θα τα βρείτε στον «Επίτομο». Βλέπετε ότι παρ’ όλο που υπάρχει δισκοπότηρο, ο γέροντας λέει ότι δεν μεταλαμβάνουν, διότι όλα είναι υποκριτικά και χωρίς χάρη Θεού. Θα παρατηρήσατε ότι οι νεωτεριστές - ιδρυτές αυτής της "εκκλησίας" είναι «κοσμικοί άνθρωποι», δηλ πρόκειται για τις προτεσταντικού τύπου αιρέσεις, που πράγματι γεννιούνται κατά εκατοντάδες κάθε χρόνο στη Δύση, και άλλες σβήνουν γρήγορα, ενώ άλλες με ισχυρότερες πλάτες (κόσμου, εξουσίας και χρήματος) διατηρούνται μέχρις ότου εγκαθιδρυθεί η Πανθρησκεία ή θρησκεία του Αντιχρίστου.Δυστυχώς δεν είναι η μόνη αίρεση αυτή, αλλά υπάρχει άλλη μεγαλύτερη που ρίχνει τους μαργαρίτες της Χριστιανικής διδασκαλίας στο γήινο πεδίο και τους καταπατούν οι υλιστικών φρονημάτων άνθρωποι:

«…Προχωρήσαμε πιο πέρα, και ο γέροντας τάχυνε το βήμα τόσο που με δυσκολία τον προλάβαινα. "Κοίτα!", μου είπε. Είδα ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους να καταδιώκονται από τους δαίμονες οι οποίοι τους χτυπούσαν με πασσάλους, με δίκρανα και γάντζους. Ρώτησα τον γέροντα ποιο είναι το νόημα αυτών των ανθρώπων. Μου αποκρίθηκε: Αυτοί είναι εκείνοι που απαρνήθηκαν την πίστη τους και άφησαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική Εκκλησία και δέχθηκαν την καινούργια νεωτερίζουσα εκκλησία.

Αυτή η ομάδα, εκπροσωπεί τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές, και τους λαϊκούς οι οποίοι απαρνήθηκαν τους όρκους τους, ή το γάμο τους, και δεσμεύθηκαν με το ποτό, την ανηθικότητα, και όλου του είδους τις βλασφημίες και τις διαβολές. Όλοι αυτοί έχουν τρομακτικά πρόσωπα και μια τρομερή δυσοσμία βγαίνει από τα στόματά τους. Οι δαίμονες τους χτυπούσαν, οδηγώντας τους στην τρομερή άβυσσο, από την οποία βγαίνουν οι φλόγες της κολάσεως. Ήμουν πολύ φοβισμένος. Έκανα το σημείο του σταυρού ενώ προσευχόμουν, ο Κύριος να μας αποτρέψει από τέτοια μοίρα
»…

Εδώ παρατηρείται ότι στην θρησκεία αυτή, δεν υπάρχουν ούτε ηθικοί φραγμοί, ούτε στοιχειώδης πνευματικός έλεγχος του κακού, αλλά αντίθετα ξεχειλίζουν η ανηθικότητα, οι βλασφημίες και διαβολές. Μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις αρχές αυτής της «θρησκείας» από αυτές του Χριστιανισμού. Δεν πρόκειται εδώ για σταδιακή φθορά των Ορθοδόξων από τη μεριά των δυτικών προτεσταντικών ομάδων.

Πως μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να μετακινηθούν πολλοί πιστοί τόσο ξαφνικά σε μια εντελώς αντίθετη παράταξη, με μόνο υλιστικούς στόχους και με εντελώς αντίθετες πνευματικές αρχές;Αυτό κατορθώθηκε από το ξαφνικό ξέσπασμα της κομμουνιστικής επανάστασης με ιδεολογία που είναι εν προκειμένω η "θρησκεία" του οράματος. Η ιδεολογία αυτή ή καλύτερα θρησκεία, βρήκε πρόσφορο έδαφος στη Ρωσία, με πολλά θύματα, ιδαίτερα κατά τη θολή περίοδο της Επανάστασης, και από εκεί εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη της Γης.

Ο αθεϊσμός των κομμουνιστών εκφράζεται ακριβώς σαν θρησκεία, με απόλυτα δόγματα, παρά τις ψευτο-επιστημονικές προφασιολογίες. Διότι η επιστήμη μαζί με την γνώση μεταβάλλεται, ο αθεϊσμός όμως στον κομμουνισμό είναι δόγμα αμετάβλητο από την ίδρυσή του. Την εποχή του Αντιχρίστου θα γίνει συγκερασμός των υπολοίπων θρησκειών με αυτή του αθεϊσμού. Μόνο που ο τότε κυβερνήτης (Αντίχριστος) θα εμφανισθεί στους υλιστές ανθρώπους της εποχής, σαν εξέλιξη του μέχρι τότε “υπανάπτυκτου” ανθρώπου, σε μια μορφή superman που θα προέλθει κατά ένα μέρος από την εξέλιξη της επιστήμης. Αυτό είναι αποδεκτό και από τον κομμουνισμό, ο οποίος θα έχει επανεμφανισθεί τότε στην εξουσία. Το άλλο μέρος που θα συμβάλλει στην ενσάρκωση του superman - Αντιχρίστου θα είναι η μαγεία και ο Σατανάς, αλλά αυτό δεν θα γίνει γνωστό στους πολλούς. (Αυτά από τον «Επίτομο» στον οποίο επίσης θα μάθετε ότι πράγματι θα γεννηθεί μέσα από την εξέλιξη της επιστήμης, και συγκεκριμένα της Γενετικής ο Αντίχριστος, και άλλα πολλά από τους αγίους στάρετς της Ρωσίας…)

Ο στάρετς και μάρτυς Ανατόλιος ο νεότερος, της Όπτινα .


(+1922) έχει να προσθέσει κάτι διευκρινιστικό των παρόντων - μελλοντικών γεγονότων, πιο συγκεκριμένα μιλάει στον υποτακτικό του, για το πως θα καταλάβουν τα ηνία στην Εκκλησία και τα Μοναστήρια οι άνθρωποι που προετοιμάζουν την άφιξη του Αντιχρίστου: «Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα δρα με πανουργία για να οδηγήσει στην αίρεση, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Δεν θα ξεκινήσει με την ψυχρή απώθηση των δογμάτων της Αγίας Τριάδος, της Θεότητος του Κ. Ιησού Χριστού, και της παρθενίας της Θεοτόκου, αλλά θα ξεκινήσει ανεπαίσθητα να καταστρέφει τις διδασκαλίες και τις παραδόσεις της Εκκλησίας και την μεγάλη τους πνευματικότητα, που έφτασε σε μας μέσω των Αγίων Πατέρων, από το Άγιον Πνεύμα.

Λίγοι θα παρατηρήσουν αυτά τα καλοπιάσματα του εχθρού, μόνον εκείνοι που είναι πολύ πεπειραμένοι στην πνευματική ζωή.
Οι αιρετικοί θα αποκτήσουν ισχύ πάνω στην Εκκλησία, και θα τοποθετήσουν τους υπηρέτες των παντού. Οι ευλαβείς θα ατενίζονται καταφρονητικά.

Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε, και έτσι, από τους καρπούς των καθώς και από τις ενέργειές των αιρετικών, προσπαθήστε να τους διακρίνετε από τους αληθινούς ποιμένες. Αυτοί είναι πνευματικοί κλέφτες, διαρπάζοντες τη πνευματική ποίμνη, και θα εισέλθουν στο μαντρί (την Εκκλησία), σκαρφαλώνοντας με κάποιο άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας δύναμη και καταπατώντας τους ιερούς κανόνες. Ο Κύριος καλεί αυτούς ληστές (Ευαγ. Ιω. 10/1). Πράγματι, η πρώτη τους ενέργεια θα είναι η καταδίωξη των αληθινών ποιμένων, η φυλάκιση και η εξορία τους, διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατο γι’ αυτούς να διαρπάσουν το ποίμνιο.

Γι’ αυτό το λόγο παιδί μου, όταν βλέπεις
την καταπάτηση της πατερικής παραδόσεως, και των θείων εντολών στην Εκκλησία, των εντολών που ορίσθηκαν από το Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και κατά το χρόνο δράσης τους μπορεί να κρύβουν την ασέβειά τους, ή να καταστρέφουν την Αγία Πίστη ανεπαίσθητα, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα στην σαγήνευση και προσκόλληση των απείρων στα δίχτυα τους.

Η καταδίωξη θα κατευθύνεται όχι μόνον εναντίον των ποιμένων αλλά εναντίον όλων των δούλων του Θεού, διότι όλοι όσοι θα καθοδηγούνται από την αίρεση δεν θα υποφέρουν την ευσέβεια. Αναγνωρίστε αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και την αγάπη της ισχύος. Θα είναι συκοφάντες, προδότες, παντού δεικνύοντες έχθρα και κακοήθεια. Γι’ αυτό ο Κύριος είπε ότι οι καρποί τους θα τους κάνουν γνωστούς. Οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού είναι ταπεινοί, αγαπούν τον συνάνθρωπό τους και είναι υπάκοοι στην Εκκλησία.


Οι Μοναστές θα ταλαιπωρηθούν υπερβολικά από τους αιρετικούς, και η μοναστική ζωή θα καταφρονηθεί. Τα (ενεργά) Μοναστήρια θα σπανίζουν, ο αριθμός των μοναχών θα ελαττωθεί, και αυτοί που θα παραμείνουν θα υποφέρουν από βία. Αυτοί που μισούν την μοναστική ζωή, εντούτοις, έχοντας μόνο την αμφίεση της ευσεβείας, θα αγωνίζονται να προσελκύσουν τους μοναχούς με το μέρος τους, υποσχόμενοι σ’ αυτούς προστασία και κοσμικά αγαθά, και απειλώντας αυτούς που τους αντιτίθενται με εξορία.

Αυτές οι απειλές θα προκαλέσουν μεγάλη απόγνωση στους μικρόψυχους, αλλά εσύ παιδί μου, να χαίρεσαι για το ότι έχεις ζήσει μέχρι αυτό τον καιρό, διότι
τότε οι πιστοί που δεν θα έχουν δείξει άλλες αρετές, θα λάβουν στέμματα, μόνο διότι θα έχουν μείνει σταθεροί στην πίστη, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου:

«Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κα’ γώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν Ουρανοίς» (Ματθ. Ι-32). «Φοβού τον Κύριο τέκνο μου. Φοβού να χάσεις το στέμμα που ετοιμάστηκε για σένα, φοβού το να ριχτείς από το Χριστό στο εξώτερο σκότος και στα αιώνια βάσανα. Στάσου γενναίος στην πίστη, και αν είναι αναγκαίο, υπόμεινε καταδίωξη και άλλες λύπες, διότι ο Κύριος θα είναι μαζί σου και οι άγιοι Μάρτυρες και πνευματικοί θα κοιτάζουν σε σένα και τον αγώνα σου με ευχαρίστηση.

Αλλά αλλοίμονο στους μοναχούς εκείνες τις ημέρες που θα καθηλωθούν από ιδιοκτησίες και πλούτη, οι οποίοι λόγω της αγάπης της ειρήνης (ανάπαυσης) θα είναι έτοιμοι να υποταχθούν στους αιρετικούς.
Θα αποκοιμίζουν την συνείδησή τους, λέγοντας «Εμείς διατηρούμε και σώζομε το Μοναστήρι και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει». Οι ατυχείς και τυφλοί αυτοί δεν λογαριάζουν καθόλου ότι δια της αιρέσεως οι δαίμονες θα εισέλθουν στο Μοναστήρι, και κατόπιν δεν θα είναι ένα Άγιο Μοναστήρι, αλλά μόνο τοίχοι, από τους οποίους η Χάρη θα έχει απομακρυνθεί.

Ο Θεός εντούτοις είναι ισχυρότερος από τον εχθρό, και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους δούλους του. Οι αληθινοί Χριστιανοί θα παραμείνουν μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου, μόνο θα προτιμήσουν να ζουν σε απομονωμένα ερημικά μέρη». (Από το Orthodox Life, τ.3, του 1993)
Η σταδιακή απομάκρυνση από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας έχει αρχίσει με την υποστήριξη μερίδας του Πανεπιστημιακού κατεστημένου, που επιτρέπει ή και προωθεί σοφιστικές λύσεις για να ξεπερασθούν οι ισχυρές δογματικές βάσεις της Ορθοδοξίας, χάριν της κενοδοξίας των ατόμων της Πανθρησκείας και των Νεοταξικών συμφερόντων. Δύο τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρει ο ηγούμενος της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους.

Η κατάληψη βέβαια των ηγετικών θέσεων της εκκλησίας δεν πρόκειται να επιτευχθεί πλήρως πριν την εποχή της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Τώρα όμως είναι εποχή γενικής πρόβας όλων αυτών, και αποκάλυψης των διαλογισμών και της πίστης του καθ’ ενός, είτε μικρού κατά τα εκκλησιαστικά αξιώματα, είτε μεγάλου. Το ότι όμως η πλάνη θα επικρατήσει και τελικά θα εγκατασταθεί, φαίνεται και από τα επόμενα.

Προφητεία και συμβουλές του στάρετς Λαυρεντίου του Chernigov (+1950, περιέχεται επίσης στον «Επίτομο»):


«Θάρθει καιρός που θα ανακαινίσουν ακόμη και τις κλειστές εκκλησίες, και θα τις στερεώσουν όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Θα χρυσώνουν τους θόλους και τα καμπαναριά.

Αλλά όταν αυτός ο καιρός περάσει, θα μπει η εποχή της βασιλείας του Αντιχρίστου.

Προσεύχεσθε στον Κύριο να δώσει παράταση χρόνου, που θα μπορούσαμε να στερεώσουμε τους εαυτούς μας, διότι τρομερά χρόνια μας περιμένουν. 


Δεν βλέπετε πόσο υποκριτικά έχουν ετοιμασθεί όλα; Όλες οι εκκλησίες θα είναι απόλυτα μεγαλοπρεπείς, όπως ποτέ πριν. Αλλά κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει σ’ αυτές τις εκκλησίες (την εποχή του Αντιχρίστου, τονίζεται). Ο Αντίχριστος θα στεφθεί βασιλιάς σε ένα μεγάλο ναό στην Ιερουσαλήμ με την συμμετοχή κλήρου… 

…Θα υπάρχουν εκκλησίες, αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να πηγαίνουν σ’ αυτές, διότι η αναίμακτη Θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν θα προσφέρεται εκεί. Αντ’ αυτού θα γίνονται σατανικές συναθροίσεις. Και εξ αιτίας της ανομίας, η Γη θα αρνείται να προσφέρει καρπούς…

…Πηγαίνετε στην εκκλησία όσο ακόμα υπάρχει καιρός, ειδικότερα για τη Λειτουργία, κατά την οποία η αναίμακτη θυσία προσφέρεται για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Να εξομολογείσθε και να λαμβάνετε το Σώμα και Αίμα του Κυρίου Ιησού πιο συχνά, και ο Κύριος θα σας στερεώσει
». Αυτά από τον στάρετς αρκούν. Όσα λέγονται εδώ είναι σύμφωνα και με τους παλιούς πατέρες, πχ τον άγιο Θεοδώρητο Κύρου:
Θεοδώρητος Κύρου

Χριστόν εαυτόν (ο Αντίχριστος) και Θεόν ονομάζων, και των καλουμένων θεών διελέγχων το ψεύδος, όπερ αυτός εν τοις παρεληλυθόσι χρόνοις εκράτυνε. Ναόν δε Θεού τας εκκλησίας εκάλεσεν (ο Απόστολος), εν αις - 5 αρπάσει την προεδρίαν, Θεόν εαυτόν αποδεικνύναι πειρώμενος. (Ερμηνεία στις επιστολές του Απ. Παύλου)

Στον «Επίτομο» επεξηγείται ως εξής: Αναφέρεται εδώ, ότι ο Απόστολος, σαν Ναό Θεού ονόμασε τις εκκλησίες! Άρα αν και θα κτισθεί χάριν του Αντιχρίστου ο Ναός της Ιερουσαλήμ, εν τούτοις ο Αντίχριστος θα καταλάβει την προεδρία όλων των εκκλησιών και θρησκειών! Δηλ. θα εγκατασταθεί σαν κεφαλή στην Πανθρησκεία με παραμέριση συγχρόνως των δογμάτων των άλλων θρησκειών και αποκλειστικά δική του "λατρεία" μέσα σ’ αυτές. Και έτσι θα καταργήσει τις ψευδείς θρησκείες, που ο ίδιος ο Σατανάς μέχρι τότε στερέωνε! Δυστυχώς θα προσεταιρισθεί και αποστάτες Ορθοδόξους. Τότε η αληθινή Εκκλησία του Χριστού θα ζει τόσο φοβερές στιγμές, όπως ακριβώς έζησε την εποχή της Σταύρωσης ο ιδρυτής της Ιησούς Χριστός. (Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ, στον Επίτομο). 


Οι Ορθόδοξοι που ζουν στη Δύση, κρούουν επίσης το καμπανάκι του κινδύνου.

Ο αιδεσ. John Breck, Καθηγητής της Βιοηθικής: Για τους Ορθοδόξους υπάρχει αληθινά πόλεμος που λυσσομανά. Η θρησκευτική πίστη του δυτικού κόσμου έχει λεπτυνθεί και ίσως έχει διαλυθεί. Οι κυριότερες εκκλησίες έχουν αυξανόμενα αποδεχθεί την πολιτική ορθότητα (δηλ. την τυφλή υπακοή στους πολιτικούς) και τον ηδονισμό. Όχι μόνο πρόδωσαν τη χορεία των Μαρτύρων, αλλά έχουν απορρίψει κάθε μορφή ασκητισμού, που είναι το θεμέλιο της αγιότητος. (Από το άρθρο: «Βιοηθικές προκλήσεις στη νέα χιλιετία»).

Στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα, (+1949): «Θα έλθει εποχή, όταν όχι οι διωγμοί, αλλά τα χρήματα, οι ανέσεις και οι απολαύσεις θα διώξουν τους ανθρώπους από τον Θεό, και τότε θα χαθούν περισσότερες ψυχές απ' ότι στους καιρούς του ανοικτού πολέμου κατά του Θεού. Από τη μια θα ξαναστήνουν σταυρούς και θα επιχρυσώνουν τους τρούλους και από την άλλη παντού θα βασιλεύει το ψεύδος και το κακό. Η πραγματική Εκκλησία θα διώκεται πάντα και οι άνθρωποι θα σωθούν μόνο μέσα από τις θλίψεις και τις αρρώστιες. Οι διωγμοί θα είναι ύπουλοι και απρόβλεπτοι. Θα είναι πολύ φοβερό να ζει κανείς τότε... Λυπάμαι αυτούς που θα ζουν τότε...».

Από τον "Επίτομο" το παραπάνω. όπως και το επόμενο. Ο μεγάλος γέροντας της Ρωσίας, ο στάρετς Σεραφείμ του Σαρώφ, προείδε και αυτός, όχι μόνο το παραστράτημα στην πίστη, αλλά και την δριμύτατη τιμωρία στην αιωνιότητα, των ηγετών της Εκκλησίας που θα αφήνανε την πίστη να νοθευτεί:

Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ: «Ο Κύριος απεκάλυψε σε μένα τον ταπεινό Σεραφείμ, ότι θα υπάρξουν μεγάλες δυστυχίες στη ρωσική γη. Η Ορθόδοξη πίστη θα καταπατηθεί, και οι ιεράρχες της Εκκλησίας του Θεού και άλλοι κληρικοί θα απομακρυνθούν από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Και για αυτό ο Κύριος θα τους τιμωρήσει δριμύτατα. Εγώ, ο άθλιος Σεραφείμ, ικέτευσα εναγωνίως τον Κύριο για τρεις ημέρες και τρεις νύκτες, ότι θα μπορούσε να με αποστερήσει από το Βασίλειο του Ουρανού, και να δώσει συγχώρηση σε εκείνους». Αλλά ο Κύριος απάντησε: «Δεν πρόκειται να δώσω συγχώρηση σε εκείνους, διότι διδάσκουν διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων, και με τη γλώσσα τους με τιμούν, αλλά η καρδιά τους απέχει μακριά από Εμένα».

Είναι προφανές, ότι η απομάκρυνση από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας σημαίνει υποχωρήσεις στις πιέσεις από το (ντόπιο και διεθνές) σάπιο πολιτικό και θρησκευτικό κατεστημένο με κάποια μάταια ανταλλάγματα υλικών απολαβών, τιμών κλπ. Σύμφωνα πάντως με μόνο όσα λέγει ο έγκριτος στάρετς, ας παύσουν να ονειρεύονται 3η Ρώμη οι Ρώσοι!

Ποιος θα τους δώσει την Τρίτη Ρώμη; Οι διπλωματικές τους προσπάθειες και πιέσεις ή η στρατιωτική τους ισχύς; Αν επέτρεπε ο Θεός κάτι τέτοιο, τότε η Μόσχα θα γινόταν όχι Τρίτη Ρώμη, αλλά 2η Νέα Υόρκη, ή 2ες Βρυξέλλες ή κάτι παρόμοια πλανεμένο και συσκοτισμένο με τις πόλεις αυτές, από τα νοήματα του «άρχοντος κόσμου τούτου».


Ας συμμαζευτούν καλύτερα από τα ανοίγματα προς το Βατικανό και τα αγκαλιάσματα προς τη δική τους πολιτική και οικονομική ολιγαρχία. Ήδη σαν στόχος του Ρωσικού πατριαρχείου στις σχέσεις με το Βατικανό δεν είναι η απομόνωση του τελευταίου από τη Ρωσική Γη, αλλά όπως δηλώθηκε*, το κατάλληλο παζάρεμα ώστε μία επίσκεψη του πάπα στη Ρωσία να είναι ουσιαστική! Επί πλέον η σχέση του Ρωσικού πατριαρχείου με τις μυστικές υπηρεσίες των σοβιετικών, και τους κληρονόμους των (τη Μαφία) δημιουργεί αφορμές σκανδαλισμού και απομάκρυνσης των ασθενών στην πίστη Χριστιανών από την Εκκλησία. Επίσης η παρουσία τους στα Οικουμενιστικά και Πανθρησκειακά συνέδρια έχει πλέον γίνει έντονα αισθητή. Όλα αυτά ισχύουν αναλογικά και για τους Έλληνες Ορθοδόξους...

* Επίσκοπος Ιλαρίων Alfeyev: "...Και οι δυο πλευρές συνεργάζονται και προετοιμάζονται για μια «ιστορική συνάντηση» μεταξύ του Πάπα (Ρώμης) και του Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συνάντηση δεν έχει συμβεί ακόμη «όχι επειδή το αρνηθήκαμε, αλλά επειδή θέλουμε να αλλάξει πράγματα, και όχι απλά να είναι ένα γεγονός πρωτοκόλλου», είπε ο αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας. («Η Ορθόδοξη Εκκλησία θα πρέπει να σκεφτεί μια τακτική συμμαχία με τους Καθολικούς» - interfax 21-2-2006).

ΒΙΝΤΕΟ : Συνάντηση Πάπα Ρώμης πατριάρχη Ρωσίας Κυρίλλου στις 12/2/2016 στην Αβάνα της Κούβας , λίγους μήνες πριν την ψευδοσύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης.....ΡΩΣΙΑ : ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ - Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.... ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ....

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.....

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ_ΕΓΙΝΕ Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝ..... ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.....

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΟΙ ΑΓΙΕΣ 8η ΚΑΙ 9η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟ ΦΩΣ....

ΒΑΠΤΙΣΗ- ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ -ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΑΝΑΞΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ-ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΗΓΗ

Ο Μέγας Άγιος Αντώνιος ο καθηγητής της Ερήμου († 17 Ιανουαρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για o agiow antvnios

Είναι οφθαλμοφανές ότι οι μορφές των Αγίων και Θεοφόρων πατέρων, οσίων και ασκητικών μορφών, έχουνε διαχρονική την πνευματική τους ακτινοβολία στο έργο της Αγίας μας Εκκλησίας.

Είναι μια ησυχαστική τάση που από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες εμφανίσθηκε από τον 3ο μ.Χ. αιώνα στους κόλπους της μίας Αγίας Καθολικής, Αποστολικής και Ορθόδοξης εκκλησίας.

Μία τέτοια αντιπροσωπευτική αγιασμένη μορφή είναι και ο Μέγας Αντώνιος που γεννήθηκε το 251 μ.Χ. σε ένα Αιγυπτιακό χωριό κοντά στην αρχαία Μέμφιδα. Είχε αριστοκρατική καταγωγή και έμαθε μόνος του, τα λίγα γράμματα που πίστευε απαραίτητα. Μικρό παιδί με την αδελφή του ακόμα μικρότερη έμεινε ορφανός.

Έγινε γνώστης της Αγίας Γραφής, που την αποστήθησε και συγκινημένος από το παράδειγμα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, που μοίραζαν τις περιουσίες τους σε φτωχούς, ο Άγιος Αντώνιος από νεαρός μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς συνανθρώπους του, την αδελφή του, την εμπιστεύτηκε σε γνωστές παρθένες σε μοναστήρι και ο ίδιος πήγε, για ασκητική ζωή στην έρημο.

Ζούσε λιτή και πνευματική ζωή, έτρωγε πολύ λίγο. Μετά από 20 χρόνια, αυστηρής μοναχικής ζωής και προσευχής εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στους ανθρώπους. Μοναχοί, πολίτες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, έτρεχαν ακατάπαυστα να ακούσουν και να ζήσουν το θαύμα ενός αγίου μεταξύ τους.

Αμέτρητα τα θαύματά του και προπαντός, ο μεγάλος πόλεμος εναντίον του διαβόλου και των αδυναμιών του. Αφού κατόρθωσε με φοβερή πάλη και συνεχή αγώνα, την κάθαρσή του, μπορούσε να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και να τους θεραπεύει, από ασθένειες και αμαρτίες.

Το 311 μ.Χ. στους φοβερούς διωγμούς των Χριστιανών, που έγιναν επί Μαξιμιλιανού, εγκατέλειψε το ερημητήριό του και έδωσε μεγάλη μάχη εναντίον της απάτης και της ειδωλολατρίας. Τον ίδιο αγώνα έκανε και μετά από 40 χρόνια σε ηλικία 100 ετών, όπου κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, για να καταπολεμήσει την αίρεση του Αρείου. Είχε αλληλογραφία με τον Μέγα Κων/νο και τους γυιούς του, που τον συμβουλευόταν και τον υπάκουαν.

Ο Μέγας Αντώνιος έτσι ονομάστηκε έγινε ο ιδρυτής του υγιούς μοναχισμού και δικαίως πήρε τον τιμητικό τίτλο “ο καθηγητής της Ερήμου”. Η αγία και υποδειγματική ζωή του, οι λόγοι του και οι άγιοι που πήρανε μηνύματα από εκείνον, αποτελούν την διαχρονική και πάντα διδάσκουσα παρουσία του.

Ο Μέγας Αντώνιος θεωρεί την σωματική άσκηση, ισόρροπη με την ψυχή του καθενός. Η προσευχή και η νηστεία είναι ένα μέρος της ζωής του κάθε μοναχού, που είναι βοηθητικά μέσα, απαραίτητα για την ανθρώπινη τελείωση. Προέβλεψε τον θάνατό του με ακρίβεια όπου γαλήνια και ειρηνικά κοιμήθηκε το 356 μ.Χ. σε ηλικία 105 χρονών. Η εκκλησία μας τον τιμά κάθε χρόνο στις 17 Ιανουαρίου. Στην μεγάλη κοινότητα του Αφάντου στα παλιά χρόνια έδιναν για προίκα εικόνα του Αγίου Αντωνίου. Για ειρήνη και γαλήνια συζυγική ζωή.

Έβγαζαν πολύ το όνομα του Αγίου Αντωνίου. Στην Κοινότητα Αρχαγγέλου στην πλατεία του χωριού έχει παλιό εκκλησάκι του Μεγάλου Αντωνίου. Στην Παναγία της Φανερωμένης στη Ρόδο υπάρχει εκκλησία στην κατακόμβη του Μεγάλου Αντωνίου. Μνημονεύουμε τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο και την πρεσβυτέρα του Αντωνία που ήταν κόρη πάστορα προτεστάντη στη Γερμανία και βαπτίστηκε με μεγάλο έργο.

Η ευχή τους μαζί μας. Επίσης τον μακαριστό καλλικέλαδο Μητροπολίτη Ηλείας Αντώνιο πνευματικό πατέρα του αξέχαστου Μητροπολίτη μας Ρόδου Σπυρίδωνος Συνοδινού. Η ευχή του μαζί μας. Επίσης τον ασκητικό ιερέα πατέρα Αντώνιο Ρούσσο, που εκόσμησε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (κάτω) επί 60 χρόνια από τα Λάερμα Ρόδου. Ένας σύγχρονος έγγαμος υπερπολύτεκνος άγιος ιερέας. Η ευχή του μαζί μας. Έχω την χαρά να έχω παλιά εικόνα του Αγίου Αντωνίου.

Σε όσους γιορτάζουν και τιμούν το όνομα του μεγάλου ασκητικού Αγίου Αντωνίου η ευλογία του μαζί μας και μακάρι οι σύγχρονοι μοντέρνοι και ψιλοξυρισμένοι καλόγεροι και μοναχοί, που μόνον σκανδαλισμό στους πιστούς προσφέρουν, να διδαχθούν από τον βίο του Αγίου Αντωνίου, και να ζήσουν την χαρά που ο ίδιος έζησε και δίδαξε. Άλλωστε αυτό τον όρκο, οι επίορκοι αυτοί μοναχοί, ιερομόναχοι και επίσκοποι έδωσαν μπροστά στον δικαιοκριτή Κύριο.

Ακτημοσύνη, παρθενία, υπακοή. Όχι σκανδαλώδη κοσμική ζωή, φαγοπότι και επίδειξη σύγχρονης μοντέρνας ζωής. Η κριτική μας δεν έχει σκοπό κακόβουλο, αλλά σωτήριο και αυτοέλεγχο του καθενός μας. Όπως λένε οι προφητείες. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσει σε. Δίδου αφορμήν σοφού και σοφώτερος έσται…”. Δεν τα λέμε μόνο αυτά για τους άλλους μόνον, αλλά πρωτίστως για τον δικόν μας εαυτόν και την προσωπική μας βελτίωση και σωτηρία. Αμήν.

Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Κυριάκος Αναπ. Μανέττας
Κληρικός-Εκπαιδευτικός, εφημέριος ιερού ναϋδρίου Αγίας Ειρήνης-Τριών Ιεραρχών Παν/μίου Αιγαίου


ΠΗΓΗ

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

«Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική και η Εκκλησία μία και μόνο η Ορθόδοξη»
«Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική και η Εκκλησία μία και μόνο η Ορθόδοξη» 

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ


Φαινόμενα αλυτρωτισμού από τις γειτονικές μας χώρες προς την πατρίδα μας παρατηρούνται αιώνες τώρα! Όμως τον τελευταίο καιρό, στα πλαίσια της “Νέας Τάξης πραγμάτων” που προωθεί η παγκοσμιοποίηση σε εθνικό, οικονομικό και θρησκευτικό πεδίο, με την ήδη προωθημένη προγάνδα, την κατάρευση της εθνικής μας οικονομίας και κυρίως την ταύτιση της Αγίας μας Ορθοδοξίας, με τις αιρέσεις, της δυτικής, αλλοτριωμένης χριαστιανοσύνης, μας ανησυχούν ιδιαίτερα, αφού έχουν ως στόχο, εκείνοι οι οποίοι ρυθμίζουν τις τύχες των κρατών και των λαών, την εθνική μας απομείωση και την πνευματική μας αλλοτρίωση από τις διαχρονικές αξίες του ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας .                                                                                       
Δεν είναι καθόλου υπερβολή να επισημάνουμε ότι εκείνα που δεν πάθαμε στην πατρίδα μας ως κράτος, έθνος και ως Ρωμαίϊκη συνείδηση στο διάβα της ιστορίας, τα κατέστρεψαν τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες, με την παραχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας, την οικονομική εξαθλίωση, την παραχάραξη της ιστορίας και των θρησκευτικών μας και από αυτά ακόμη τα σχολικά βιβλία, αλλά κατ’ εξοχήν, με την Ψευτοσύνοδο στο Κολυμπάρι που αναγνώρισε τις αιρέσεις ως Εκκλησίες και τις εξίσωσε με την αγία μας Εκκλησία. Αποτέλεσμα, ο ορθόδοξος, μέχρι τώρα, λαός μας να μαντρωθεί πλέον, με τις δεσμευτικές αποφάσεις της “Συνόδου”, στην Παγκοσμιοποιμένη Θρησκεία της Νέας Εποχής του Αντιχρίστου. Αυτό κατ’ εξοχήν όμως επετεύχθη στα πλαίσια της Εκκλησίας της Ελλάδος με την απόφαση της Συνόδου της Ιεραρχίας της, η οποία προσυγράφοντάς τες, τις επικύρωσε και έτσι αναγνώρισε στην πράξη την Ψευτοσύνοδο του 2016 στην Κρήτη, και γι’ αυτό φέρει την ευθύνη και καθίστανται πλέον υπόλογοι οι μητροπολίτες που σιγούν και δεν αντιδρούν για τα τεκταινόμενα. Βέβαια, τα νήματα για την Εκκλησία, την παιδεία, την πολιτική, την οικονομία, την νομιμοποίηση αλλαγής φύλου και όχι μόνο, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, ότι τα κινούν όσοι δεν αγαπούν την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο, όσοι δεν αναγνωρίζουν τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τον δομήτορα της Εκκλησίας μας, την οποία προσπαθούν να αλώσουν, κυρίως από μέσα, αμβλύνοντας το ορθόδοξο αισθητήριο του ελληνικού λαού, ώστε να μην θίγεται και να μην αντιδρά σε όσα αυτοί απεργάζονται. Τους ιερείς πάλι τους έχουν στο χέρι, για μην μπορούν να πρωτοστατούν σε αγώνες, με τις μισθοδοσίες και τους μοναχούς με τα κονδύλια και τις ποικίλες διευκολύνσεις. Αυτό όμως δεν αίρει και την προσωπική μας ευθύνη!

Σε αυτή, την συνολική, συνάφεια πρέπει να διακρίνουμε τα εθνικά μας θέματα και τα γεγονότα στα γειτονικά μας κράτη και όλα όσα γίνονται στην γεωπολιτική σφαίρα, την οικονομία, την θρησκεία για να είμαστε σε θέση να συνειδητοποιούμε που μας πηγαίνουν.Αν και οι ινστρούχτορες της “Νέας Εποχής” δεν τολμούν ακόμη να παρουσιάσουν το σχέδιο τους για την Μακεδονία, ως ένα νέο κρατήδιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Νέας Ευρώπης, όπως τείνει να διαμορφωθεί με τις γεοπολικές αλλαγές της που διαφαίνονται να την μεταλλάσσουν , αφού γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν προβλάφθηκε και σύνταγμα που να ορίζει τα πλαίσια και την πορεία της, εντούτοις είναι γνωστή η σκοπιμότητά τους για κατακερματισμό των χωρών, ώστε να καταστεί ευκολότερη χειραγώγησή τους. Εύστοχα διατυπώθηκε λοιπόν από τον μοναχό π. Σαραφείμ Ζήση ο συσχετισμός της μοναδικότητος της Μεκεδονίας και της μοναδικότητος της Εκκλησίας ότι όπως η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, έτσι και η Εκκλησία είναι μία και Ορθόδοξη. Και πώς οι μητροπολίτες μας αγωνίζονται για τό ένα, δεν αγωνίζονται όμως και για το άλλο, που είναι το σημαντικότερο; Όντως, λεονταρισμοί χωρίς κόστος!


ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ